:
:
:


بازیابی پست الکترونیک
تازه ها برای اعضا
1400/07/19 دکترسازه - نسخه Wall نسخه 4.0007.1
محاسبه ضرایب تشدید برش مطابق مبحث نهم مقررات ملی
ارائه گزارش کامل محاسبات این ضرایب در قالب فایل Word برای هر مقطع
نمایش نتایج از جدول Shear و تولید گزارش از منوی Tools - Generate report
برای بازیابی پست الکترونیک شماره سریال خود را وارد نمایید .
شماره سریال: