:
:
:


محصولات
ردیف نام محصول اشتراک 2 ماهه (ریال) دائمی (ریال)
1
سازه 90 بیسیک ورژن 1401
23,000,000
138,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
80,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
11,000,000
66,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
11,500,000
68,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSE
7,000,000
41,000,000
جمع کل:
کد تخفیف یا معرف: